Általános Szerződési és Felhasználási feltételek


Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek


Kedves Látogató!
Örülünk, hogy webáruházunkban üdvözölhetjük. Amennyiben termékeink közül valamelyike elnyerte tetszését, az alábbi fontos tudnivalókra szeretnénk felhívni a figyelmét! Kérjünk, amennyiben vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A rendelés leadásával Ön elfogadja a jelene Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmát! Ha a jelen ÁSZF, a honlap használatával, az egyes termékkekkel,  vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük vegye fel munkatásunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Általános Vásárlási Feltételek:
A Kereskedő és Vásárló között létrejött elektronikus szerződés, nem tekinthető írásban foglalt szerződésnek, így nem kerül iktatásba és a későbbiekben papíralapon nem hozzáférhető, nem utal magatartási kódexre! A webáruház működésével, szállítási és megrendelési folyamatával kapcsolatos kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Eurotextil Kft.

Székhely: 8227 Felsőörs. Kishegy dűlő Hrsz. 075/37

Levelezési cím:1036 Budapest, Fényes Adolf utca 23.

Telephely:1036. Budapest, Fényes Adolf utca 23.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Nyilvántartásba véve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságon.

Adószám:10743944-2-19

Cégjegyzék szám:19-09-509935

Képviselő: Váginé Egyed Katalin

Telefonszám:0612502126

E-mail: info@eurotextil.com

Bankszámlaszám:11702036-20567606-00000000

weboldal: www.eurotextil.hu 

www.eurotextilshop.hu

 

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: https://www.eurotextilshop.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a webáruház és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a telefon és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés természetesen a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a küldőjének részére.

Termék: a webáruház kínálatában szereplő, értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a webáruházon/ honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Az Eladó köteles a Vevő által megrendelt terméket, a megrendelésben megadott módon eljuttatni a Vevőhöz, amennyiben a megrendelés akadályba ütközik, úgy az eladó köteles felvenni a kapcsolatot a Vevővel az egyeztetés céljából./e-mail vagy telefonos megkeresés/.

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (röviden: Ptk.);

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A Felek között létrejövő Szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a Honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a Vállalkozást illető jogokat és kötelezettségeket, a Szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő Szerződés részét képezi. Jelen ÁSZF elfogadása esetén Ön, valamint az Eladó között létrejött valamennyi Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ÁSZF-ben foglaltak. 

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a Honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött Szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A Szerződés nyelve, a Szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát az Eladó fenntartja.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 1036 Budapest, Fényes Adolf utca 23.
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

Hétfő: 7:30-16:00
Kedd: 7:30-16:00
Szerda: 7:30-16:00
Csütörtök: 7:30-16:00
Péntek: 7:30-15:00
Szombat: ZÁRVA
Vasárnap: ZÁRVA
Ünnepnapokon: ZÁRVA

Alkalmi eltérés esetén tájékoztatjuk vásárlóinkat a Honlapon.

 • Telefon: +36 1 250 2126
 • Internet cím: https://www.eurotextilshop.hu
 • E-mail: info@eurotextilkft.com

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással a panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa  vagy belföldi jogszabály eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a Fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a Vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:


Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási, illetve kerületi hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás: a Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a Vállalkozással szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a Vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett Vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. a Fogyasztó által az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a Fogyasztó az érintett Vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 6. a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a Fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: +36-72-507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: +36-76-501-525, +36-76-501-532
Fax: +36-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: +36-66-324-976
Fax: +36-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: +36-46-501-091 (új ügyek); +36-46-501-871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: bekeltet.bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: +36-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: +36-22-510-310
Fax: +36-22-510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: +36-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Székhely / Ügyintézés címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. / 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: +36-52-500-710; +36-52-500-745
Fax: +36-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Telefonszám: +36-36-416-660/105 mellék
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba
Telefonszám: +36-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: +36-34-513-010
Fax: +36-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kemkik.hu; https://www.kembekeltetes.hu/

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
Telefonszám: +36-32-520-860
Fax: +36-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszám: +36-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszám: +36-82-501-000; +36-82-501-026
E-mail: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42-420-180
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszám: +36-74-411-661
Fax: +36-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu; monus.greta@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszám: +36-94-312-356; +36-94-506-645; +36-30-9566-708
E-mail: bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.; Pf.: 220
Telefonszám: +36-88-814-111
Fax: +36-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: +36-92-550-513
Fax: +36-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Unió Bizottsága létrehozott egy honlapot, amelybe a Fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a Fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a Vállalkozás, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. §-ának (1) bekezdése értelmében a Weboldal (Honlap) szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. §-ának (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni, képet, szellemi értéket képviselő „cikket” a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a Weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: Eurotextil Kft.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a Szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó jogszabály rendelkezései érvényesek, illetve hatályosak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A Weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A Weboldalon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A Honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmazza az összes információt! A termékek a lehető legpontosabban vannak fotózva, azonban a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

 

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a Szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – például technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre Szerződés a Felek között. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának az Eladó részéről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és Szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre Szerződés a Felek között.

A vásárlástól való elállás joga:

A Vevő az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül a vásárlástól indoklás nélkül elállhat, de ebben az esetben köteles a terméket vagy termékeket hiánytalanul az Eladónak visszaszolgáltatni és az ezzel járó költségeket megfizetni! Amennyiben bizonyítottan kárt tett a Vevő a termékben, vagy kezelte azt/avatta, mosta, levágott belőle/az elállástól való jogával nem élhet! Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a Vevőt az elállási jog.

Az Eurotextil Kft. webáruháza textil termékek kiskereskedelmi forgalmazásával foglalkozik és a rendelő kérésének megfelelően, megadott méretre vágva teljesíti a rendelést, a cég fent tartaja a jogot arra, hogy a vevő által igényelt elállási jogot visszautasítsa.

Kérjük tájékozódjon a fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség honlapján.

A webáruházban szereplő árak forintba értendőek, valamint bruttó árak, a törvényben előírt 27% Áfát tartalmazzák, azonban nem tartalmazzák a szállítási és csomagolási költséget. Az árak egy méter egységre értendőek.

Az árváltozás jogát fenn tartjuk!

 

A honlap használata

A vásárlás folyamata

A Weboldalon regisztrációval lehet termékeket rendelni, vásárolni.

A terméket az előnézeti vagy a termék saját adatlapján keresztül is megrendelheti.

Termék rendelési egysége: méter vagy darab (ez mindig fel van tüntetve). Megadható nem egész rendelési mennyiség is egy tizedesjegyig, például 0,8 méter vagy 1,6 méter stb. Minden terméknél fel van tüntetve a minimum rendelési egység.  A készleten tartott termékek minimum rendelési mennyisége általában 0,2 -0,3 méter.

A Honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a Honlapon szereplő árat kell megfizetnie, kivéve az elírás esetét.  Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Amennyiben szeretné megrendelni/megvásárolni a terméket adja meg a kívánt mennyiséget és kattintson a termék mellett található Kosárba gombra. A termék ekkor a kosárba kerül. Amennyiben a termék nem kerül kosárba , előfordulhat hogy időközben a mennyisége lecsökkent és készletről  lekerülő termék lett. Ez esetben vagy választ mást helyette, vagy  érdeklődik webes kollégánknál a termék újbóli készletre kerüléséről. Amennyiben több terméket szeretne még a kosárba helyezni, akkor nyugodtan folytassa tovább a böngészést és a következő megvásárolni kívánt terméket ugyanilyen módon helyezheti a kosárba.

A kosarát a jobb felső Kosár ikonra kattintva bármikor elérheti.

A Kosár oldalon a termékek mennyisége módosítható, illetve maga a termék a kosárból törölhető. Miután törölte, illetve változtatott rendelésén, a módosításhoz kattintson az Módosítás gombra.

Ezen az oldalon adhatóak meg a számlázási és szállítási adatok.

A rendelés feladásához az összesítési oldalon van lehetőség, kattintson a Rendelés elküldése gombra.

Regisztráció esetén az oldal az adatait elmenti, így nem kell újra begépelnie őket egy következő vásárlás alkalmával.

A megrendelő lapon *-gal jelöltek a kötelezően megadandó adatokat a megrendelés elküldésének teljesülése céljából.

 Az alábbi adatokat szükséges megadni a megrendelés elküldéséhez:

 • Személyes adatok: Név, E-mail cím, Telefonszám
 • Szállítási cím: Irányítószám, település, utcanév, házszám, emelet, ajtó
 • Számlázási adatok
 • Cég esetén cégadatok: Cég vagy vállalkozó neve, címe, adószáma
 • Fizetési és szállítási mód kiválasztása
 • ÁSZF elfogadása

 Az alábbi adatokat opcionális megadni a megrendelés elküldéséhez:

 • Szabadon szövegezett Megjegyzést is küldhet nekünk.
 • Rendelés véglegesítéséhez kattintson a Megrendelés gombra, ami fizetési kötelezettséggel jár. Ezzel a Vevő igazolja az ÁSZF és az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (Adatkezelési tájékoztató) elolvasását, megértését és elfogadását.

Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék.

Ezután kap egy e-mailt a rendelés visszaigazolásáról és annak részleteiről. Bármilyen módosítás, kérés esetén e-mail-ben: info@eurotextilkft.hu  vagy telefonon +36 1 250 2126 keressen meg bennünket.

Mivel a rendelések feldolgozása folyamatos, így kérjük vegye figyelembe, hogy módosítást nem minden esetben tudunk elfogadni.

Amennyiben a megrendelt termék nincs a kért mennyiségben készleten vagy hosszabb szállítási határidővel tudjuk kiszállítani, ebben az esetben telefonon, illetve e-mailben értesítjük erről, az Ön által megadott telefonszámon, illetve e-mail címen. Ha többszöri hívásra sem érjük el, az Ön által megadott e-mail címen mindenképpen értesítjük.

A készlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek „készleten” státuszban szerepelnek annak ellenére, hogy valójában nincsenek már készleten. Az ilyen tévedésekért az Eladó nem vállal felelősséget és a hiba felfedezését követően tájékoztatja a Vevőt.

 

 

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon történik, hétvégén a vevőszolgálat szünetel.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon /hétfőtől péntekig/ 9-14 óra között történik. A megrendeléseket az aktuális nyári illetve téli szünetek esetén, a szünet utáni első munkanapon dolgozzuk fel./Ezek időpontjáról webáruházi hírekben olvashatnak./

Megrendeléseket munkaidő után is leadhatja azt, az azt követő napon kerül feldolgozásra. A rendelések feldolgozása 2-4 munkanap is lehet attól függően, hogy az adott termékeket mely üzletünkből kell elküldenünk, hogy részben teljesíthető-e a rendelés, hogy módosítani kell-e a rendelést, esetleg egy helyre gyűjtjük a termékeket és az némi időbe telhet! Megértésüket előre is köszönjük!   Az adott termék megrendelésének időpontja, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja webáruházunkhoz, a megrendelés akkor lép életbe, ha e-mailben vagy telefonon munkatársaink visszaigazolják! Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. A részben történő teljesítés mindig a vevővel való egyeztetést követően kerül sor. Az egyeztetés e-mailben vagy telefonon történik. Amennyiben mégsem kéri a terméket/megrendelést a vevő, akkor a bankkártyás befizetés és átutalás esetén, a termék vételára visszautalásra kerül.

 

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatban!

Kizárólag abban az estben rendelje meg a kívánt terméket ,amennyiben a csomag átvételekor kitudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!

A csomagot a kézbesítéskor érdemes megvizsgálni és az esetleges észlelt sérülés esetén kérni a jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogadunk el.

Fontos!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy áruházunkban lévő termékek nem minden esetben nagy mennyiségben tárolt termékek, egyedi méreteik vannak, végenként eltérő méretűek /akár 1 métert is lehet az adott anyag/. Amennyiben olyan mennyiséget rendel amit nem tudunk biztosítani minden esetben megkeressük megadott elérhetőségei valamelyikén és orvosoljuk problémáját!

Továbbá a webáruház készlete változik, nem egyezik meg az offline üzletek készleteével! Ezért a termékek elfogyásával kapcsolatban az Eurotextil Kft. és annak dolgozói felelőségre nem vonhatóak!

A webáruház üzemeltetője 30000 forint feletti rendelésnél ingyenesen szállítja ki a csomagot, amennyiben a termékek fogyásából adódóan nem éri el a csomag értéke ezt az összeget, sajnos nem áll módunkban ingyenesen szállítani!

Webáruházunkban egyedi termékeket tartunk, ezek mennyisége illetve az árukészlet nagysága gyorsan változik, kérjük ne tartsanak sokáig kosárban terméket, mert az időközben elfogyhat illetve mennyiség lecsökkenhet /esetleg nem elég már az adott mennyiség Önnek!/ és nem minden esetben tudjuk szállítani.

A készlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek „készleten” státuszban szerepelnek annak ellenére, hogy valójában nincsenek már készleten. Az ilyen tévedésekért az Eladó nem vállal felelősséget és a hiba felfedezését követően tájékoztatja a Vevőt.

 

Ilyen esetekben a webáruház üzemeltetője nem vállal felelőséget!

Köszönjük a megértést!

 

Teljesítési határidők:
A helyszínen raktározott termékek esetében 2-10 munkanap, a más országokból hozatott termékek esetében 3-4 hét is lehet. Abban az esetben, ha egy termék forgalmazása vagy beszerezhetősége szűnik meg, akkor 24 - 72 órán belül e-mailben vagy telefonon visszaigazolásban tudatjuk. Kérjük minden esetben olyan elérhetőséget legyenek szívesek megadni amin biztosan elérhetőek!!

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Előfordulhat, hogy a Honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére az Ön által kért bankszámlaszámra.

Az Eladó az általa értékesített termékek feletti tulajdonjogát mindaddig fenntartja, míg a Vevő által a megrendelt termék(ek) vételára(i) maradéktalanul megfizetésre nem kerül(nek) a részére.

 

Regisztrációhoz és rendeléshez szükséges adatok:

- Egyedi és érvényes e-mail cím;
- A felhasználó neve;
- Postázási cím;
- Élő és érvényes magyarországi mobiltelefonszám.
A vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje és az ezekkel az adatokkal feladott megrendelést érvénytelennek minősítse.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A webáruházban közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Ön a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

 


Adatkezelés:
A megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. Az ön által megadott adatokat az Eurotextil Kft. kizárólag a megrendelések teljesítésére, rendelési feltételek későbbi bizonyítására, illetve hírlevél küldése céljából tárolja!

Valótlan adatok megadása:

A rendszerünk a Vevő IP címét rögzíti. Szándékosan valótlan adatok megadása esetén a megrendelések teljesítése során felmerült többletköltségek a megrendelőt terhelik.
Az oldal üzemeltetője minden károkozási kísérlet esetén
polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményez a felhasználó ellen


Fizetési és szállítási módok:

A termékeket három féle módon fizethető és kétféle módon vehető át.

Átvételi módok:
-Személyesen, előre utalással vagy bankkártyával fizetve.
A személyes átvételkor előre egyeztetett időpont szükséges, amennyiben a raktárunkban szeretné átvenni a csomagot, ezt meg teheti hétköznap 8-15.00 között a Fényes Adolf u.23. szám alatt. Kiskereskedelmi üzleteinkben is van erre lehetőség Budapesten és vidéken is, az elérhetőségeket megtalálja a szállítás menüpont alatt.

-Házhozszállítás előre utalással, utánvéttel .

Itt felhívjuk a figyelmüket, hogy a kosárérték nem éri el az 5000 forintot a csomagot nem áll módunkban kiszállítani. Illetve  a Vevő kérésésre és egyeztetés után a  teljes futárszolgálati költséggel (ami egyedi számolást igényel) tudjuk szállítani, ez nagyjából 2700-3400 forint is lehet.

A csomagot futárszolgálattal küldjük a megadott címre.

Fizetési módok:

 

-Online bankkártyás fizetés:

Önnek lehetősége van az adott szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére bankkártyával. Ebben az esetben a rendelés elfogadása után , küldünk Önnek egy fizetési linket. A fizetés bármely bank által kibocsátott dombornyomott bankkártyával a szükséges kártyaadatok megadásával történhet.
Az emailben szereplő linkre kattintva a rendszer elnavigálja egy biztonságos fizető felületre. Az online fizetést bonyolító Saferpay felületén a Bankkártya adatai magas védelmi szintű authentikációs titkosítási módszereket használó csatornákon keresztül jutnak el a bankhoz, illetéktelenek nem férhetnek hozzá.
A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően (ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti), a bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését a szolgáltatás ellenértékével.

 

BANKI ÁTUTALÁS

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Ez a fizetési mód – kivéve külföldi számláról történő utalás esete – díjmentes.

Banki előre utalásnál a rendelése pontos összegét legyen szíves elutalni,így kézbesítéskor a futárnak már nem kell semmit fizetni. A csomag feladása az utalt összeg Eladó fenti pénzforgalmi számláján történő jóváírása után történik. 
FIGYELEM! Bankban történő pénztári befizetést nem áll módunkban elfogadni, mert a bank ilyen esetben a pénztári befizetés költségével megterheli a számlát. Ha mégis ezt a fizetési módozatot választja, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő összeget juttatja a számlánkra. Köszönjük!

Az átutaláshoz szükséges adatok: 

Név: Eurotextil Kft. 

Bank: OTP bank

Számlaszám: 11702036-20567606-00000000

Közlemény: Vevő neve  és megrendelés azonosító

 

UTÁNVÉTEL

Amennyiben a megrendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az utánvétes fizetési módok egyikét.
Utánvétellel történő fizetés: kézbesítéskor a futárnak kell a csomag és a szállítás költségét készpénzben kifizetni. Kérem, gondoskodjon róla, hogy legyen Önnél a csomag kifizetésére elegendő készpénz a megfelelő címletben.

Szállítási és fizetési feltételek, díjak

Utánvétes csomag esetén 1980 Ft ezek az árak 5 kg-ig értendőek!

előreutalás/bankkártyás fizetés esetén 1690 Ft ezek az árak 5 kg-ig értendőek!

A nagyobb súllyú csomagok esetén igazodunk a Dpd futárszolgálat árszabásához.

5-10 kg esetén 2500 Ft a szállítási díj.

11-20 kg esetén 3500 Ft a szállítási díj

20-31 kg esetén 4000 Ft a szállítási díj.

30.000 Ft felett ingyenesen szállítjuk ki csomagját!

 

Webáruházunkban leadott rendeléseket a DPD  futárszolgálat segítségével bárhová eljuttatjuk Önnek Magyarország területén és külföldre is, de természetesen üzletünkben személyes átvételre is van lehetőség ingyenesen.
A meghatározott vételár minden esetben bruttó ár, amely tartalmazza az aktuálisan érvényes általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazza a lentebb részletezett esetlegesen kért szállítási költséget. 

Személyes átvétel esetén minden esteben a csomag értékét előreutalással rendezni szükséges!

Szállítási idő:
A megrendelés napjától számított kb. 1-4 munkanap.
Ha a szállítási idő eltérő azt jelezzük telefonon, illetve e-mailben vagy, ha nem érjük el önt, akkor mindenképpen e-mailben értesítjük. Hétvégén nincs szállítás.

A csomagot a DPD futárszolgálat szállítja házhoz munkaidőben. A házhozszállítás pontos időpontjáról, az esetlegesen fizetendő utánvételi díjról e-mailben vagy telefonon kap tájékoztatást a futárszolgálattól, miután csomagja a futárhoz került. A futár az Ön által megadott szállítási címen keresi Önt. Fontos, hogy a megrendelésnél olyan telefonszámot adjon meg, amelyen napközben eléri a futár. Amennyiben munkaidőben nem tartózkodik otthonában, kérje a munkahelyére a csomagot. Kérem, ilyen esetben mindenképpen ADJA MEG MUNKAHELYÉNEK NEVÉT IS. Mindezt megrendeléskor a megjegyzés rovatba is beírhatja. Amennyiben a futár nem találja Önt otthon, értesítőt hagy, amelyen szerepelni fog egy telefonszám, így Ön is fel tudja venni a futárral a kapcsolatot a rugalmasabb kézbesítés érdekében.

 

Üzletbe történő szállítás esetén az aktuális áruszállítást használjuk, így ez lehet akár 2 hét is a vidéki üzleteink esetében. Minden esetben értesítjük a csomagjastátuszáról.

Külföldre történő szállítás:

Külföldre küldött csomagjaink max. 31 kg tömegűek lehetnek. Amennyiben ennél több terméket rendel, úgy azt több dobozban tudjuk feladni, mely többszörös szállítási díjat von maga után. Külföldön nem elérhető az utánvétel fizetési lehetőség a futárnak, így csak előre utalást követően tudjuk küldeni termékeinket.

 

Személyes átvétel üzletünkben :

A csomag átvételére a kiskereskedelmi üzleteink valamelyikében történik. Személyes átvétel esetén előre utalással tud fizetni.

Amennyiben ezt az átvételi lehetőséget választja, úgy a kiválasztott termékekről szintén visszaigazoló e-mailt fog kapni az Ön által megadott e-mail címére és tájékoztatni fogjuk az előre látható átvétel dátumáról is.

Ha a személyes átvételi módot választja és a megrendelt termékek árát átutalja előre, úgy az anyagokat levágva össze is készítjük Önnek mire jön értük.  

 

Fontos!
Kérem, hogy előreutalásos vásárlásnál az utalást csak azután indítsa el, miután kapott egy e-mailt vagy telefonos megkeresést, amelyben tájékoztatjuk, hogy az adott termék készleten van-e vagy beszerezhető! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy előreutalás esetén a számlát kizárólag arra a névre tudjuk kiállítani ahonnan az utalás érkezik!

Garancia:
Amennyiben webáruházunkban vásárolt termék hibás /szálhiba, festéshiba / akkor a számla felmutatásával kicseréljük azt, ha van a készleten, hiány esetén /esetleg már nem beszerezhető / a lehető leghamarabb igyekszünk egyeztetni a csere módjáról és időpontjáról tájékoztatjuk. A nem megfelelő kezelés, szabástechnikai hibák, nem rendeltetésszerű használatból adódó hibákért felelősséget nem vállalunk! A felszabott árura reklamációt nem áll módunkba elfogadni! Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keressen meg minket, elérhetőségeink valamelyikén!

Amennyiben akár az elállási jogot gyakorolva, akár a termék minőségi kifogása miatt terméket küld vissza kérem ajánlott levélként, csomagként tegye azt, mert portós, utánvételes csomagot nem veszünk át.

A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „rendelhető” -ként szerepelnek, hogy valójában nincsenek készleten. Az ilyen tévedésekért a Webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót.

A Webáruház üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruház áruházban történt megjelentés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a már létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A felelősség korlátozása

 A Webáruház áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

Bármely szoftver nem megfelelő működése.

Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

A Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruház áruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

 Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért.

Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a

jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat(termékértékelések írása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut, úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

 

A megrendelés elküldésével a Vevő nyilatkozik, hogy jelen vásárlási feltételeket megismerte és elfogadja, azt magára nézve kötelezőnek ismerte el!


Jó vásárlást kívánunk:
Eurotextil Kft.